Direct people - rekrutujemy z pasją

Informacje

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA COOKIES SERWISU www.directpeople.pl

Serwis internetowy dostępny pod adresem www.directpeople.pl dbając o właściwe przechowywanie danych osobowych, spełnia warunki w zakresie prawnym i technicznym wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Serwis internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

  • I. Definicje
  • II. Postanowienia ogólne
  • III. Cel i zakres zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania
  • IV. Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, oraz żądania zaprzestania wykorzystywania
  • V. Świadczenie usług drogą elektroniczną
  • VI. Polityka cookies
  • VII. Postanowienia końcowe

I. Definicje

Użyte w niniejszej polityce prywatności pojęcia oznaczają:
a) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do ziden-tyfikowania osoby fizycznej tj., której tożsamość można określić bezpośrednio lub po-średnio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne,
b) Przetwarzanie danych osobowych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie,
c) Usuwanie danych osobowych – zniszczenie danych osobowych lub taka ich modyfika-cja, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości aplikującego lub użytkownika serwisu, którego dane dotyczą,
d) Administrator danych osobowych (Administrator) – podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,
e) Aplikujący – podmiot korzystający z serwisu dostępnego pod adresem www.directpeople.pl jednocześnie podający swoje dane osobowe poprzez uzupełnienie formularza aplikacyjnego,
f) Użytkownik serwisu – podmiot korzystający z serwisu dostępnego pod adresem www.directpeople.pl, który nie podaje swoich danych osobowych poprzez uzupełnienie formularza aplikacyjnego.

II. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem www.directpeople.pl jest spółka Direct People Polska sp. z o.o., z siedzibą w Lublińcu, pod adresem: ul. Edyty Stein 3a, 42 – 700 Lubliniec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000499192 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP 5751886490 oraz REGON: 243493750.
2. Spółka Direct People Polska sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą na wyszukiwaniu miejsc pracy i pozyskiwaniu pracowników oraz pośrednictwie związanym z udostępnianiem pracowników.
3. Serwis internetowy działający pod adresem www.directpeople.pl działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zachowuje należytą staranność, ocenianą z punktu widzenia wymogów stawianych podmiotowi realizującemu obowiązki administratora, przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej polityki prywatności oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących.
5. Administrator zbiera dane osobowe zgodnie z prawem dla celów określonych niniejszą polityka prywatności.
6. Administrator przechowuje dane osobowe we właściwych zbiorach, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.
7. Dostęp do danych osobowych aplikujących oraz użytkowników serwisu ma administrator lub wybrani pracownicy administratora, z zastrzeżeniem ustępu 8.
8. Wszyscy pracownicy administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.
9. Administrator ani podmioty wskazane w ustępie 7 nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek aplikującego lub użytkownika serwisu, którego dane dotyczą.
10. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez aplikujących lub użytkowników serwisu danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.
11. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe aplikującego lub użytkownik serwisu organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

III. Cel zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania

1. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy:
a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
b) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
c) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
d) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
e) jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Administrator przetwarza dane osobowe aplikującego w celu:
a) przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko pracy opisane i udostępnione w formie ogłoszenia na stronie serwisu www.directpeople.pl,
b) stworzenia profilu aplikującego tj. profilu kandydata na określone stanowisko pracy na podstawie przekazanych dobrowolnie przez aplikującego jego danych osobowych.
3. Aplikujący podaje swoje dane osobowe administratorowi dobrowolnie.
4. Administrator przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na podstawie uprzedniej i wyraźnej zgody aplikującego.
5. Administrator, działając w oparciu o przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy kodeks pracy, w szczególności art. 22 [1], prowadząc proces rekrutacji mający na celu potencjalne zatrudnienie aplikującego kandydującego na określone stanowisko pracy, przetwarza następujące dane aplikującego:
a) imię,
b) nazwisko,
c) data urodzenia,
d) wykształcenie,
e) doświadczenie na podobnym stanowisku,
f) miejsce zamieszkania,
g) adres e-mail,
h) numer telefonu.
6. Dodatkowo aplikujący może:
a) dołączyć swoje CV,
b) dołączyć swoje zdjęcie,
c) dołączyć inne dokumenty np. list motywacyjny, referencje od poprzednich pracodawców itp.
7. Dane osobowe użytkownika, którzy nie jest jednocześnie aplikującym, są przechowywane jedynie w celu udzielania odpowiedzi na pytania użytkownika zadane poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty e-mail.
8. Administrator przetwarza następujące dane użytkownika, nie będącego jednocześnie aplikującym:
a) adres poczty e-mail.

IV. Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, oraz żądania zaprzestania wykorzystywania

1. Aplikujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdemu aplikującemu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. Żądania określone w ustępie 2 można zgłaszać administratorowi poprzez e-mail: info@directpeople.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie serwisu internetowego lub drogą pocztową na adres: Direct People Polska, ul. Edyty Stein 3a, 42 – 700 Lubliniec.
4. Administrator ustosunkuje się do żądań aplikującego bez zbędnej zwłoki.
5. Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
6. Każdemu użytkownikowi serwisu przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
7. Żądania określone w ustępie 6 można zgłaszać administratorowi poprzez e-mail: info@directpeople.pl lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie serwisu internetowego lub drogą pocztową na adres: Direct People Polska, ul. Edyty Stein 3a, 42 – 700 Lubliniec.
8. Administrator ustosunkuje się do żądań użytkownika serwisu bez zbędnej zwłoki.

V. Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Spółka Direct People Polska sp. z o.o. świadczy za pośrednictwem serwisu internetowego www.directpeople.pl usługi elektroniczne. Poprzez świadczenie usługi elektronicznej rozumie się wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne.
2. Spółka Direct People Polska sp. z o.o. świadczy za pośrednictwem serwisu internetowego www.directpeople.pl usługę elektroniczną polegającą na umożliwieniu przesłania swoich danych osobowych aplikującego poprzez odpowiedni formularz w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na określone stanowisko pracy oraz usługę polegająca na przesłaniu zapytania poprzez formularz kontaktowy.
3. Świadczenie usług elektronicznych przez spółkę (usługodawcę) jest bezpłatne.
4. Umowa o świadczenie usług elektronicznych zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania swoich danych poprzez formularz aplikacyjny lub z chwilą wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy.
5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024×768 pikseli.
6. Aplikujący oraz użytkownik serwisu są zobowiązani do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Aplikujących oraz użytkowników serwisu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie serwisu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w serwisie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
7. Aplikujący oraz użytkownik serwisu mogą składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres sprzedawcy.
8. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni liczonych od dnia jej złożenia. Odpowiedź zostanie udzielona w sposób wskazany poprzez składającego reklamację – tj. poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub listownie.

VI. Polityka cookies

1. Serwis internetowy www.directpeople.pl korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również “ciasteczkami”) stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym aplikującego lub użytkownika serwisu i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej www.directpeople.pl.
2. Pliki wskazane w ustępie 1 pozwalają rozpoznać urządzenie aplikującego lub użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
3. W ramach serwisu internetowego www.directpeople.pl stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:
a) cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez aplikującego lub użytkownika serwisu;
b) cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www;
c) cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez administratora;
4. Serwis internetowy www.directpeople.pl wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
a) zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy aplikacyjnych;
b) dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do preferencji aplikujących lub użytkowników serwisu;
c) optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez aplikujących lub użytkowników serwisu;
d) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób aplikujący lub użytkownik serwisu korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.
5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym aplikującego lub użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.
6. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe aplikujących i użytkowników serwisu. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji aplikujących lub użytkowników serwisu, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.
7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Aplikujący i użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc przeglądarki internetowej.
8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej serwisu www.directpeople.pl.
9. Informacje o niektórych zachowaniach aplikującego lub użytkownika serwisu podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
10. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania;
b) czas wysłania odpowiedzi;
c) nazwę stacji aplikującego lub użytkownika serwisu – identyfikacja realizowana przez protokół http;
d) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez aplikującego lub użytkownika serwisu – w przypadku gdy przejście do serwisu internetowego www.directpeople.pl nastąpiło przez odnośnik;
e) informacje o przeglądarce aplikującego lub użytkownika serwisu;
f) informacje o adresie IP aplikującego lub użytkownika serwisu
11. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
12. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
13. W celu zmiany ustawień polityki cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.
14. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

VII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności sklepu należy kierować na adres: info@directpeople.pl lub telefoniczne pod nr telefonu: +48 (34) 307 29 29.
3. Aplikującego i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna polityka prywatności sklepu.
4. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego www.directpeople.pl mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności serwisu internetowego. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu. Aplikacje oraz zapytania przesłane przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.
5. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu aplikujących oraz użytkowników serwisu o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
6. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 26 marca 2014r.